Home » ระบำเงา by กุลธิดา
ระบำเงา กุลธิดา

ระบำเงา

กุลธิดา

Published
ISBN :
Paperback
472 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือพอฆาตัวตายหลังจากกิจการลมเหลวจนหมดตัวแมกจำตองตกลงรับความชวยเหลือจากนักธุรกิจหนุมใหญผูขึนชือเรืองความเจาชู และยอมเปนเมียนอยของเขาเขาตกลงจะลางหนีสินและอุปการะ พราวไหม เธอจึงตองใชชีวิตในฐานะลูกเมียนอยทีลูกชายพอเลียงพากันเหยียดหยามเดกสาวพยายามตัMoreเมื่อพ่อฆ่าตัวตายหลังจากกิจการล้มเหลวจนหมดตัวแม่ก็จำต้องตกลงรับความช่วยเหลือจากนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ผู้ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้ และยอมเป็นเมียน้อยของเขาเขาตกลงจะล้างหนี้สินและอุปการะ พราวไหม เธอจึงต้องใช้ชีวิตในฐานะลูกเมียน้อยที่ลูกชายพ่อเลี้ยงพากันเหยียดหยามเด็กสาวพยายามตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ให้สูงที่สุดเพราะเป็นหนทางเดียวที่เธอจะปลดแอกให้ตนเองได้แต่โอกาสไม่ได้เวียนมาให้ไขว่คว้าบ่อยนัก และผู้ที่มีอำนาจเหนือชีวิตก็ได้ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในจิตใจ ชีวิตหญิงสาวที่อยู่ภายใต้เงามืดของใครๆ มาตลอดจะได้พบแสงสว่างบ้างหรือไม่